Įstatai

LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS VETERANŲ ASOCIACIJA

ĮSTATAI

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS VETERANŲ ASOCIACIJA (toliau vadinama Asociacija), sutrumpintas pavadinimas LKPVA, yra savanoriškas fizinių bei juridinių asmenų susivienijimas, vienijantis buvusius įvairių Lietuvos Kriminalinės policijos (tame tarpe kriminalinės paieškos) (toliau vadinama KP) padalinių darbuotojus, siekiančius dvasinės ir fizinės darnos, socialinės adaptacijos, tarpusavio bei veteranų šeimos narių bendravimo.

Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

Asociacija turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas banke, įregistruotą antspaudą. Taip pat gali turėti emblemą bei kitą simboliką.

Asociacija yra labdaros teikėja bei paramos teikėja ir gavėja.

Asociacijos  veiklos laikotarpis yra neribotas.

Asociacijos buveinės adresas keičiamas Visuotinio narių susirinkimo sprendimu LR įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka.

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI

 IR FUNKCIJOS

Asociacijos narių bei jų šeimos narių tarpusavio bendravimo organizavimas.

Asociacijos narių bei jų šeimos narių teisėtų interesų gynimas, moralinės, psichologinės, teisinės, ypatingais atvejais ir materialinės pagalbos suteikimas.

Pagal Asociacijos galimybes ir poreikį bendradarbiavimas su LKPB (Lietuvos Kriminalinės policijos biuru), teritorinių PK (policijos komisariatų) kriminalinės policijos padaliniais, praktinės pagalbos Jiems suteikimas, dalyvavimas LKPB (Lietuvos Kriminalinės policijos biuro) komisijų bei darbo grupių veikloje, organizuojamuose renginiuose, laikantis LR įstatymuose  bei VRM (Vidaus reikalų ministerijos), PD (Policijos departamento), LKPB (Lietuvos Kriminalinės policijos biuro) žinybiniuose teisės aktuose nustatytos tvarkos.

Lietuvos Kriminalinės policijos istorijos, tradicijų tyrinėjimas, susitikimų, vakaronių, konferencijų, sportinių varžybų, parodų ir kt. renginių organizavimas.

Bendradarbiavimas su panašiomis Lietuvos veteranų, užsienio valstybių Kriminalinės policijos veteranų ar kitokiomis organizacijomis, dalyvavimas jų organizuojamuose renginiuose  pagal poreikį bei galimybes.

Pagrindinė Asociacijos veiklos rūšis pagal EVRK (Ekonominių veiklos rūšių klasifikatorius) yra:

18 Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas;

47.91 užsakomasis pardavimas paštu arba internetu

58 leidybinė veikla;

59.11 kino filmų gamyba;

69 teisinė ir apskaitos veikla;

74.2 fotografavimo veikla;

74.3 vertimo raštu ir žodžiu veikla;

80 apsaugos ir tyrimų veikla;

82 administracinė veikla, įstaigų ir kita verslo įmonių aptarnavimo veikla;

84.23 teisingumo ir teisminė veikla;

84.24 viešosios tvarkos ir apsaugos veikla;

85.53 vairavimo mokyklų veikla;

91 bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla;

93.1 sportinė veikla;

94 narystės organizacijų veikla.

                 ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Asociacijos nariu gali būti kiekvienas buvęs KP pareigūnas, ištarnavęs ne mažiau kaip 10 metų bet kokiame KP padalinyje, arba ne mažiau kaip 5 metus bet kokiame KP padalinyje ir 5 metus bet kokioje kitoje, pagal veiklos pobūdį (nusikaltimų tyrimą) susijusioje, Lietuvos Respublikos tarnyboje (STT, VSD, Muitinės kriminalinė tarnyba ar pan.). 10 metų stažo reikalavimas gali būti mažinamas iki 7 m. tiems buvusiems KP pareigūnams, kurie buvo paskirti ir dirbo vadovaujančiose pareigose, į kurių kuravimo (vadovavimo) sritį įėjo ir KP bent vienas iš padalinių. Asociacijos valdyba išimtiniais atvejais kandidatui gali taikyti trumpesnį stažo reikalavimą, nei numatyta šiame punkte.

Asociacijos nariu gali būti juridinis asmuo, įsteigtas šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir kurio paskirtis bei įstatai iš esmės neprieštarauja šiems įstatams.

Asociacijos valdyba, gavusi pageidaujančiųjų tapti narių raštiškus prašymus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį turi priimti sprendimą ir informuoti apie tai pareiškėją.

Stojamojo ir kasmetinio nario mokesčio dydį nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

Asociacijos narys įgyja šiais Įstatais numatytas teises ir pareigas nuo Asociacijos valdybos sprendimo dienos.

Asociacijos narių teisės nesikeičia nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijos įstatymas).

Asociacijos narių teisės:

Gauti informaciją Asociacijos veiklos klausimais ir teikti su tuo susijusius siūlymus.

Dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose.

Asociacijos Įstatuose numatytais tikslais naudotis Asociacijos materialine technine bei metodine baze.

Gali turėti kitas Įstatuose numatytas teises.

Savo noru išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu informavę Asociacijos vadovą. Tokiu atveju sumokėtas nario mokestis bei perleistas Asociacijos nuosavybėn turtas ir lėšos negrąžinami.

Jeigu nario teisės ar teisėti interesai Asociacijos yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teismine tvarka.

Asociacijos narių pareigos:

Dalyvauti Asociacijos veikloje ir prisidėti prie jos veiklos plėtojimo;

Saugoti ir tausoti Asociacijos turtą, gerbti jos tradicijas ir simboliką;

Vykdyti Asociacijos valdymo organų nutarimus ir sprendimus, priimtus vadovaujantis šiais Įstatais;

Laikytis Asociacijos įstatų reikalavimų;

Laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį;

Išstojimo arba pašalinimo iš Asociacijos atveju grąžinti visą Asociacijai priklausantį turtą, simboliką ir nario pažymėjimą, jeigu toks buvo išduotas.

Išstodamas iš Asociacijos narys netenka visų nario teisių ir privalo finansiškai atsiskaityti su Asociacija teisės aktų nustatyta tvarka.

Nariai gali būti paskatinti už aktyvią veiklą. Ką ir kokia forma skatinti, gali nuspręsti valdyba.

Valdyba turi teisę narį pašalinti iš Asociacijos, jeigu narys:

Nesilaiko Asociacijos Įstatų reikalavimų, visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nutarimų, sprendimų, priimtų vadovaujantis šiais Įstatais.

Nemoka visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nustatytų nario mokesčių.

Narystės Asociacijoje netenkama valdybai priėmus nutarimą dėl pašalinimo iš Asociacijos narių. Nutarime turi būti nurodyti pašalinimo motyvai. Kai nariai pašalinami iš Asociacijos, sumokėtas nario mokestis bei perleistas Asociacijos nuosavybėn turtas ir lėšos negrąžinami.

Asociacijos pirmininkas tvarko visų Asociacijai priklausančių narių sąrašą, su kuriuo turi teisę laisvai susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

ASOCIACIJOS VALDYMAS

Asociacijos organai yra:

Visuotinis narių Susirinkimas (toliau – Susirinkimas), turintis visas Visuotinio narių susirinkimo teises – aukščiausias Asociacijos organas.

 Kolegialus valdymo organas  – Valdyba.

Asociacijos vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas.

       ASOCIACIJOS  SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA

Asociacijos Susirinkimas:

Priima ir keičia Asociacijos įstatus.

Priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

Tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę.

Išklauso, vertina ir tvirtina Asociacijos pirmininko metines ataskaitas.

Trejiems metams renka ir tvirtina Asociacijos Valdybą ir jos narius. Valdybos nariai savo veikloje pirmiausia turi ginti Asociacijos interesus, nepaisant politinių pažiūrų ir atsiribojant nuo bet kokių politinių partijų įtakos, atskirų pareigūnų ar asmenų įtakos.

Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl Asociacijos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

Nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir (ar) narių mokesčių dydį.

Sprendžia Asociacijos Garbės nario ir Rėmėjo statuso suteikimo, sustabdymo ar panaikinimo klausimus.

Eilinis Susirinkimas šaukiamas Asociacijos Valdybos (toliau – Valdybos) sprendimu arba 1/5 visų Asociacijos narių reikalavimu kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.  Asociacijos Pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų, elektroniniu laišku, arba registruotu laišku (tiems nariams kas neturi el. pašto) informuoja kiekvieną Asociacijos narį, pateikiant jam susirinkimo darbotvarkės projektą ir kitus reikiamus dokumentus.

Kasmetinio narių Susirinkimo vietą ir laiką nustato Valdyba.

Kas trejus metus šaukiamas Asociacijos rinkiminis Susirinkimas. Šiame Susirinkime renkami valdybos nariai ir revizorius. Asociacijos Pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų, elektroniniu laišku, arba registruotu laišku (tiems nariams kas neturi el. pašto) informuoja kiekvieną Asociacijos narį, pateikdamas jam susirinkimo darbotvarkės projektą ir kitus reikiamus dokumentus. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Negalintis asmeniškai Susirinkime dalyvauti Asociacijos narys, gali raštu notarine tvarka įgalioti kitą Asociacijos narį dalyvauti susirinkime ir balsuoti jo vardu.

Neeilinis Susirinkimas šaukiamas ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių reikalavimu arba Asociacijos Valdybos sprendimu. Asociacijos Pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų, elektroniniu laišku, arba registruotu laišku  informuoja kiekvieną Asociacijos narį, pateikdamas jam susirinkimo darbotvarkės projektą ir kitus reikiamus dokumentus.

Visi sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl Asociacijos įstatų keitimo, Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). Šiais klausimais sprendimai priimami už juos balsavus ne mažiau dviem trečdaliams susirinkime dalyvaujančių narių. Vienas Asociacijos narys Susirinkime turi vieną balsą.

Jeigu kvorumo nėra, laikoma, kad Susirinkimas neįvyko, ir ne ankščiau kaip po dviejų savaičių nuo neįvykusio Susirinkimo dienos, turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip ketvirtadalis Asociacijos narių šiame punkte aukščiau nurodytomis sąlygomis.

Tarp Susirinkimų Asociacijos darbui vadovauja Valdyba, kuri sprendžia ir kitus visuotinio narių Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, neprieštaraujančius  Asociacijos įstatymui.
 ASOCIACIJOS VALDYBOS KOMPETENCIJA

 Valdyba yra Asociacijos kolegialus valdymo organas, kurio narius renka Visuotinis Susirinkimas trejiems metams. Valdybą sudaro ne mažiau kaip 6 (šeši) nariai.

Valdyba iš savo narių išrenka valdybos pirmininką. Valdybos Pirmininkas pirmininkauja valdybos posėdžiuose, vadovauja valdybai, kviečia valdybos posėdžius. Valdybos pirmininkas kartu yra Asociacijos pirmininkas.

Tarp susirinkimų vadovauja Valdyba.

Valdybos kompetencija:

Priima sprendimus dėl naujų Asociacijos narių priėmimo bei nustato atitinkamų dokumentų pateikimo tvarką ir terminus.

Koordinuoja Asociacijos organizacinę ir finansinę veiklą.

Tvirtina metinę Asociacijos sąmatą ir nustato Asociacijos darbuotojų pareigybes, pareiginių atlyginimo dydžius.

Vykdo Susirinkimo sprendimus.

Tvirtina Valdybos darbo reglamentą, tvirtina finansininką, nustato jo pareiginį atlyginimą, jeigu sudaroma darbo sutartis.

Tvirtina Asociacijos sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis.

Sudaro ekspertų, darbo grupes, pirkimo, etikos ir kitas komisijas bei fondus. Tvirtina Darbo grupių vadovus, koordinuojančius atskiras Asociacijos veiklos sritis.

Priima sprendimus dėl Asociacijos narių šalinimo.

Svarsto ir priima nutarimus dėl patalpų, reikalingų parodinei, administracinei, komercinei Asociacijos veiklai, pirkimo, pardavimo, nuomos ar bendradarbiavimo.

Vykdo  Susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko lėšas, skirtas veikloms įgyvendinti.

Ieško lėšų Asociacijos veiklai finansuoti.

Vykdo kitą Asociacijos veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais Įstatais.

Atsistatydinus Asociacijos pirmininkui arba negalint jam eiti pareigų, per 2 (du) mėnesius valdyba renka iš valdybos narių naują Valdybos pirmininką, kuris kartu yra Asociacijos pirmininkas.

Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iš Valdybos narių, apie tai raštiškai pranešęs Valdybai.

Posėdžiai šaukiami Valdybos pirmininko arba 1/3 Valdybos narių reikalavimu ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Valdyba savo sprendimus priima paprasta balsų dauguma, dalyvaujant posėdyje daugiau kaip pusei jos narių. Visi Valdybos nariai turi lygias teises. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

½ Asociacijos narių pareiškus nepasitikėjimą Valdyba ar jos nariu, Valdyba ar jos narys privalo sustabdyti įgaliojimus iki Susirinkimo.

Valdybai arba daugiau nei 1/2 jos narių sustabdžius įgaliojimus, per l mėnesį šaukiamas neeilinis Visuotinis Susirinkimas dėl valdybos perrinkimo.

Už Asociacijos valdybos narių veiklą gali būti atlyginama. Dėl atlyginimo skyrimo sprendžia Susirinkimas.

 ASOCIACIJOS PIRMININKO KOMPETENCIJA

Asociacijos pirmininkas yra Asociacijos vienasmenis valdymo organas. Asociacijos pirmininkas veikia Asociacijos vardu vienvaldiškai ir sudaro sandorius Asociacijos vardu.

Pirmininko kompetencija:
7.2.1. vadovauja Asociacijos veiklai, atstovauja Asociacijos narių interesams Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, teismuose bei sudarant sutartis arba įgalioja jai atstovauti kitus Asociacijos narius.

Vadovauja Asociacijos Valdybos veiklai, vykdo jos priimtus sprendimus ir įgyvendina Asociacijos veiklos programas.

 Pateikia Asociacijos metinę veiklos ir metinę finansinę atskaitomybę Susirinkimui.

Priima į darbą ir atleidžia Asociacijos darbuotojus, nustato jų skaičių ir sudaro su jais darbo sutartis.

Organizuoja viešos informacijos paskelbimą bei savanoriškus darbus.

Pasirašo įgaliojimus, sutartis ir kitus dokumentus Asociacijos vardu.

Tvarko Asociacijos turtą ir finansus, kontroliuoja Asociacijos narių apskaitą ir veiklos dokumentus.

Visus klausimus, susijusius su Asociacijos nekilnojamojo turto pardavimu, jo kapitaliniu remontu bei kreditų gavimu, laiduojant Asociacijos turtu, pirmininkas sprendžia tik gavęs 2/3 Valdybos narių pritarimą.

Kas ketvirtį informuoja Valdybą apie einamuosius Asociacijos reikalus.

Vykdo kitus Susirinkimo ir valdybos sprendimus.

Pirmininkui laikinai negalint vykdyti pareigų, jį pavaduoja Valdybos narys, kurį iš savo narių konkrečiam atvejui skiria Asociacijos Valdyba.

1/2 Asociacijos narių pareiškus nepasitikėjimą Pirmininku, jis sustabdo įgaliojimus iki Susirinkimo.

          ASOCIACIJOS FINANSININKAS IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

Asociacijos lėšų ir turto apskaitą tvarko Asociacijos pirmininko pasiūlytas ir valdybos patvirtintas finansininkas, kuris atsako, kad ši apskaita atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius šią sritį. Finansininkas gali dirbti visuomeniniais pagrindais, būti samdomas arba gali būti sudaryta paslaugų sutartis su įmone ar asmeniu dėl finansų apskaitos tvarkymo.

Asociacijos finansininko kompetencija:

 Tvarko buhalterinę apskaitą, veikia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Valdybai pareikalavus pateikia ketvirtinę finansinę ataskaitą Valdybai, rengia metinę ataskaitą Visuotiniam Susirinkimui.

Kartu su Asociacijos pirmininku pasirašo finansinius ir kitus veiklos dokumentus.

Jeigu Asociacija gauna lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų ar tikslinių programų, savivaldybės kontrolierius ar kita atitinkamas funkcijas atliekanti institucija turi teisę tikrinti, kaip tokios lėšos naudojamos. Visus Asociacijos dokumentus, kurių pagrindu yra naudojamos Asociacijos lėšos, esančios Asociacijos sąskaitose, ir jomis disponuojama, turi pasirašyti Asociacijos pirmininkas (ar kitas jo įgaliotas Asociacijos narys) ir Asociacijos finansininkas (ar už finansų tvarkymą atsakingos įmonės, su kuria sudaryta atitinkama sutartis, įgaliotas asmuo).

Susirinkimo sprendimu gali būti atliekamas Asociacijos finansinės veiklos auditas. Auditorių tvirtina susirinkimas 1/2 visų susirinkimo narių balsų dauguma. Audito išlaidos apmokamos Asociacijos lėšomis.

        LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

Asociacijos lėšas sudaro:

Stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir kiti tiksliniai įnašai;

Parama, gauta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

Valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

Fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos ir turtas;

Kitos teisėtai gautos lėšos.

Asociacijos lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti.

Asociacijos nariai kiekvienų metų pirmą ketvirtį moka Susirinkimo nustatytą metinį nario mokestį.

Kiekvienas naujai priimamas asociacijos narys, valdybai priėmus sprendimą dėl jo priėmimo, per mėnesį nuo tokio sprendimo sumoka stojamąjį įnašą ar nario mokestį, kurių dydžius nustato Susirinkimas.

Asociacijos nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas reikalingas Asociacijos numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už Asociacijos priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu būdu.

Asociacija savo įsipareigojimus laiduoja visu jai priklausančiu turtu ir turimomis lėšomis, kai tuo siekiama įgyvendinti įstatuose nustatytus veiklos tikslus. Asociacijos narys už asociacijos įsipareigojimus neatsako. 

 ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina  Susirinkimas.

Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

Pranešimai apie Asociacijos likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Asociacijų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai”. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Asociacijų įstatymas bei kiti teisės aktai.

Už viešos informacijos pateikimą laiku atsako Asociacijos pirmininkas.

            ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir/ar atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir/ar atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir/ar atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba vadovaudamasi teisės aktais.

ASOCIACIJOS ĮSTATAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

Asociacijos Įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo Asociacija vadovaujasi savo veikloje. Asociacijos įregistruotų Įstatų originalas yra saugomas Asociacijoje.

 Iniciatyvos teisę keisti Įstatus turi Asociacijos pirmininkas ir Asociacijos nariai. Įstatus keičia Visuotinis narių susirinkimas kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos Įstatus, surašomas visų pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

Asociacijos Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su Įstatų pakeitimais Asociacija Juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Įstatų tekstą (naują redakciją).

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kilus Asociacijos veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatose, taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.

 

Jeigu priėmus naujus įstatymus Asociacijos įstatai neatitinka šių įstatymų, Asociacija privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame  Susirinkime. Kol Asociacijos įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, Asociacija vadovaujasi įstatymų, o ne įstatų normomis.
Šie įstatai priimti 2015 m. balandžio mėn. 17 d. visuotiniame Susirinkime.
Įstatų data: 2015 m. balandžio 17 d.